Vastgoedbeheer in de ruime regio Gent – Meetjesland

Privacy Policy Dyproso

Voor Dyproso is de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, eigenaars, huurders en andere relaties essentieel. Dyproso behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig. Wij houden ons ten allen tijde aan de wetgeving hierrond.

Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in het kader van onze dienstverlening en de wettelijke verplichtingen die hierrond kaderen. Dyproso kan dit doel niet bewerkstelligen zonder de opvraging van enkele gegevens. U wordt dan ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (bv. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, …) te verstrekken. Door het invullen van het formulier, geeft u Dyproso expliciet de toestemming om de verstrekte gegevens te bewaren en volgens noodwendigheid binnen onze activiteit te gebruiken. Ook wie de gegevens ontvangt dient uw privacy te respecteren.

De persoonsgegevens worden door Dyproso bewaard en verwerkt voor een periode die wettelijk of noodzakelijk is in functie van de doeleinden.

Ons systeem is beveiligd en ook de toegang tot de gegevens via de webapplicatie is beveiligd volgens de huidige standaarden. Ook al doen wij ons uiterste best, wij kunnen de beveiliging en vertrouwelijkheid tegen hackers of andere beveiligingsgebreken niet garanderen. Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld zullen wij de wettelijke procedure volgen.

Op elk moment kan u vragen de gegeven in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen (indien er geen wettelijke bezwaren zijn). Ook met vragen en klachten kan u bij ons terecht. Indien er vragen of klachten zijn waar Dyproso geen antwoord op heeft, zullen wij u doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

Indien u van oordeel bent dat GDPR niet wordt nageleefd hebt u het recht hiervoor een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De volledige verklaring vindt u hier

Privacy Policy Dyproso

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:
 1. Inleiding
 2. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?
III. Welke categorieën van persoonsgegevens worden door Dyproso verwerkt?
 1. Voor welke doeleinden verwerkt Dyproso uw persoonsgegevens ?
Artikel 1:      Wettelijke verplichtingen Artikel 2:      Contractuele relaties tussen Dyproso en u als klant Artikel 3:      Gerechtvaardigde belangen van Dyproso Artikel 4:      Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie
 1. Met wie deelt Dyproso uw persoonsgegevens ?
Artikel 1:      Persoonsgegevens binnen Dyproso Artikel 2:      Persoonsgegevens buiten Dyproso Artikel 3:      Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?
VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?
 1. Cookies
 1. Inleiding
In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Dyproso persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar medewerkers, eigenaars, huurders, en alle andere personen die met Dyproso in contact staan (bvb. door het bezoeken van onze website, door het stellen van vragen via e-mail of telefoon, door het invullen van gegevensfiches, enz.) (hierna ‘u’ of ‘de gebruiker’). Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren. Dyproso hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Dyproso behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw gegevens leeft Dyproso de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Dyproso op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.
 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?
Dyproso is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Dyproso is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens. Dyproso bepaalt de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt alsook de rechten die u heeft m.b.t. uw gegevens. Binnen Dyproso kunt u contact opnemen met: Mevr. Annelies De Brabandere, Hogevorst 50, 9968 Bassevelde, of door een e-mail te sturen naar : annelies@dyproso.be. Dyproso kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens Dyproso en volgens de instructies van Dyproso te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Dyproso’ genoemd). III. Welke categorieën van persoonsgegevens worden door Dyproso verwerkt? Dyproso kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van Dyproso. Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze verklaring eerst een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Dyproso deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Dyproso de gegevens verwerkt.
 • Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (eigenaar / verhuurder) Identiteitsgegevens van de kandidaat – koper of huurder, beleggers Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, rijksregisternummer, kopie ID, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, of u registreert om de diensten van Dyproso (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen onder meer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
 • Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (eigenaar /verhuurder)
Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstromingsgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde. Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Dyproso opgevraagd bij de overheid of technische experten.
 • Gegevens van kandidaat – huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract.
Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
 • Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst.
Rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats. Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin dit strikt vereist is: door de wet, omwille van registratie van huurcontracten of waarborgen.
 • Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders).
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, geboorteplaats, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Dyproso wanneer Dyproso de functie van syndicus uitoefent
 • Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus.
Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc. Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd.
 • Gegevens over de verrichtingen van Dyproso met u.
De informatie in verband met uw contacten met Dyproso, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Dyproso, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Dyproso.
 • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant.
Informatie over uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatiekanalen Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.
 • Cookies
Voorbeelden: Gegevens over klik-en kijkgedrag van de gebruiker, devices van de gebruiker, IP-adres, type internet-browser, type operating system of voorkeuren. Context: Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer hierover in artikel IX.
 • Dyproso verwerkt geen gegevens met betrekking tot uw politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 1. Voor welke doeleinden verwerkt Dyproso uw persoonsgegevens ?
Dyproso verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Dyproso zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. In het algemeen verwerkt Dyproso uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Dyproso (artikel 1).
 • Om een contract te kunnen sluiten en dit contract uit te voeren (artikel 2).
 • Voor de verwezenlijking van het gerechtvaardigd belang van Dyproso zoals het uitsturen van gepersonaliseerde communicatie naar u, met inachtneming van een billijke afweging tussen deze belangen en uw rechten en vrijheden (artikel 3).
 • In specifieke gevallen, mits uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie, die u op elk moment in overeenstemming met de wet kunt terugtrekken (artikel 4).
Artikel 1:        Wettelijke verplichtingen
Dyproso dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat Dyproso samenwerkt met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw gegevens aan hen overmaakt. Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:
 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.
 • De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Dyproso uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
Artikel 2:        Contractuele relaties tussen Dyproso en u als klant
Alvorens contracten te sluiten dient Dyproso soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:
 • Te reageren op uw verzoek.
 • Uw opdracht te vervullen.
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie.
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
 • De voorwaarden te bepalen en waarborgen tegen welke voorwaarden het contract wordt afgesloten.
In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Dyproso een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Dyproso worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Meer bepaald verwerkt Dyproso uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:
 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
 • Het beheer van uw vastgoed.
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.
Dyproso kan uw gegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.
Artikel 3:        Gerechtvaardigde belangen van Dyproso
Dyproso verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Dyproso ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 • Het personaliseren van de diensten van Dyproso.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven), voor de in artikel VI vermelde retentieperiode.
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie.
 • Toezicht op de activiteiten van Dyproso, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Dyproso, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen.
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Dyproso.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel XI: Cookies.
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Dyproso of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
Artikel 4:        Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie
Dyproso kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u relevante informatie toe te sturen. Hier volgt een niet-exhaustief doch gedetailleerd overzicht van de verschillende verwerkingen en de respectievelijke doeleinden.
 • Identiteitsgegevens van de klant /mede-eigenaar/ opdrachtgever/ (kandidaat) huurder Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of het onderhouden van het klantenbestand. De persoonsgegevens worden onder andere voor de volgende doeleinden gebruikt: versturen van gepersonaliseerde emails, om u per post informatie toe te sturen, ea;
 • Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.
 • Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract. Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.
 • Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst. Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.
 • Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders). Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.
 • Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus. Noodzakelijk voor de vastgoeddiensten in het algemeen en voor de goede uitvoering van de verschillende overeenkomsten in dit kader.
 • Gegevens over de verrichtingen van Dyproso met u. Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Dyproso te onderhouden en te optimaliseren.
 • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant. Noodzakelijk voor de relatie tussen U en Dyproso te onderhouden en te optimaliseren.
 • Cookies Uitleg is te vinden in artikel IX
 1. Met wie deelt Dyproso uw persoonsgegevens ?
Voor bovengenoemde doeleinden kan Dyproso uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:
Artikel 1:        Persoonsgegevens binnen Dyproso
Dyproso behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Dyproso kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten gelieerd aan Dyproso die Dyproso bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
Artikel 2:        Persoonsgegevens buiten Dyproso
In sommige gevallen is Dyproso bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
 • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.
 • Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek
Dyproso draagt uw gegevens tevens over aan dienstverleners omwille van:
 • Het ontwerp en behoud van computerapparatuur, software en internetapplicaties.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
 • De voorbereiding van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • Het aanbieden van communicatiediensten.
 • Incasso of procesvoering aan gerechtsdeurwaarders of advocaten.
 • Concrete afspraken met aannemers of factureren van werkzaamheden
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Dyproso ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Dyproso zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Dyproso en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
Artikel 3:        Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Dyproso bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?
Dyproso zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Specifiek maakt Dyproso een onderscheid tussen de bewaringsperiode en de archiveringsperiode:
 • De bewaringsperiode is de maximale periode van gebruik van uw gegevens voor verwerking voor specifieke doeleinden. Over het algemeen worden alle gegevens bewaard betreffende uw relatie met Dyproso.
 • De archiveringsperiode wordt bepaald door de wettelijke en fiscale verplichtingen van Dyproso, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de anti-witwaswetgeving.
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Dyproso.
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordingsstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus.
  • Volledige beheer periode voor PID, verslagen van de Algemene vergadering, basisakte.
Buiten deze perioden van bewaring en archivering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
 • Identiteitsgegevens van de klant /mede-eigenaar/ opdrachtgever/ (kandidaat) huurder Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden verwijderen
 • Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever Duur: 10 jaar
 • Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een (mogelijk) voorstel van verhuurcontract. Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden verwijderen
 • Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst Duur: 10 jaar
 • Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders). Duur: 10 jaar
 • Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus. Duur: 10 jaar
 • Gegevens over de verrichtingen van Dyproso met u. Duur: 10 jaar met uitzondering van gegevens van kandidaat-huurders die niet weerhouden worden: de financiële informatie van deze personen (loonfiches) worden verwijderen
 • 9/ Cookies Duur: Eén maand
  VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens Dyproso hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging. Dyproso neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Dyproso gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Dyproso onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Dyproso u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens? Recht van inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Dyproso.  Dit houdt in dat u Dyproso kan vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Dyproso gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Dyproso kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Dyproso te allen tijde te vragen om de stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang van Dyproso. Vanwege haar gerechtvaardigde belangen kan Dyproso uw persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van uw belangen met die van Dyproso, tenzij u besluit om de relatie met Dyproso te beëindigen;
 • Een recht op beperking van gegevens: U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer U meent dat Uw gegevens niet correct zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Dyproso  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Dyproso vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Dyproso.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.12.4 en IV.12.5. Dyproso zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Dyproso dwingende, gerechtvaardigde en zwaarder wegende gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per mail te versturen met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar annelies@dyproso.be Recht om een klacht in te dienen Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt: per e-mail : annelies@dyproso.be U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit), per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.
 1. Cookies
Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van A.T.S. nv en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website. Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Deze website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies
 1. Authenticatiecookies – ‘Remember me’
Functie: Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd op de website van Dyproso. Deze cookies worden telkens één maand na de laatste login bijgehouden.
 1. User input cookies – ‘Lifestyle Identifier’
Functie: Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.
 1. User interface customization-cookies
Functie: Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Niet-functionele cookies
 1. Trackingcookies
Functie: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
 1. Social plug-in trackingcookies
Functie: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Maps, Hotjar, Linkedin Insight Tag, Adwords), Bing Search Marketing, Instagram en Facebook verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
 • Dyproso gebruikt Google Adwords cookies om het surfgedrag van de bezoeker bij te houden. Aan de hand van deze gegevens wordt U dan in een groep ingedeeld zodat Dyproso reclame op maat kan bieden.
 • Dyproso gebruikt de Facebook en/of Instagram Pixel cookies bij het bezoek aan de site. Dit stelt ons in staat om U te contacteren via Facebook en Instagram en de bezoeker in te delen in groepen. Op grond van deze pixel kan Dyproso u terug contacteren op Facebook en/of Instagram. Indien u geen gebruik wil maken van deze functionaliteiten zal dit eveneens kunnen worden uitgeschakeld op eenvoudig verzoek.
 • Dyproso gebruikt  LinkedIn Insight Tag cookies bij het bezoek aan de site. Dit stelt ons in staat om uw surfgedrag bij te houden. Aan de hand van deze cookie kan Dyproso reclame op maat bieden.
 • Dyproso maakt voorts gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google. Google Analytics plaatst een cookie om Uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze websites om te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt U impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over Uw websitebezoeken verzamelt.
 • Dyproso gebruikt Hotjar om  op de website zo een best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer, zijnde dus U, te kunnen garanderen. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over uw surfgedrag op onze website. Het gaat hier over welke muisbewegingen U op onze website maakt. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van de website te creëren.
Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt U gevraagd om de door ons gebruikte cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.